SENESTE NYT FRA NÆSTVED BASKETBALL


19.04.2015

Indkaldelse til ordinær generalforsamling onsdag 29. april 2015 kl. 19.00 i Loungen, Rolighedsvej 18, 4700 Næstved

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Beretninger til godkendelse

3. Det reviderede regnskab til godkendelse

4. Indkomne forslag
        Bestyrelsen foreslår ændring af kontingentet fra og med den kommende sæson for:
        U6 Nano – ændres fra 600 kr. til 450 kr. for en sæson
        U8 – ændres fra 800 kr. til 950 kr. for en sæson
        Øvrige kontingentsatser er uændrede – fremgår af hjemmesiden

5. Valg

  a)  Bestyrelsen:
        Valg for 2 år:
        - Charlotte Bak (kasserer). Ønsker ikke genvalg
        - Peter Christensen. Ønsker ikke genvalg.
        - Henrik Holm. Villig til genvalg.
        - Karl Lücking. Villig til genvalg.
    
        Udover ovennævnte består bestyrelsen af:
        - Hans Verner Larsen (formand)
        - Ken Olsen
        - Katarina Stenspil
        - Henrik Bak    
    
  b)  Suppleanter til bestyrelsen

  c)  Revisor
        Valg for 2 år:
        - Martin Høirup
    
        Valg for 1 år:
        - ?

  d)  Revisorsuppleanter
        - Claus Møller


  e)  Valg af repræsentanter og suppleanter til hovedafd’s repræsentantskabsmøde

6. Eventuelt


Indkomne forslag: Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være formanden i hænde senest 3 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Adgang til generalforsamlingen: Alle medlemmer, der er fyldt 16 år, har adgang og er stemmeberettigede.

Valgbare: Alle medlemmer, der er fyldt 18 år, er valgbare.


18. april 2015

Bestyrelsen


NÆSTVED BASKETBALL | SCT. JØRGENS PARK 120 2TV 4700 NÆSTVED | TLF 20323162 | CVR 33214855 | mail@naestvedbasketball.dk